Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Goederen
1.1. Levering: De goederen en of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestel- bon. De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele klachten moeten ui- terlijk binnen de 5 werkdagen na ontvangst schriftelijk worden overgemaakt. Verborgen gebreken dienen ui- terlijk binnen de twee maanden na de ontdekking eraan worden gemeld.
1.2. Eigendom: De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper zolang dat de koper de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De ontvanger draagt de risico’s vanaf het ontvangen van de goederen.
1.3. Garantie: De garantie op gebruikte onderdelen beperkt zich tot de garantie voorwaarden van de desbe- treffende fabrikant en of invoerder, tenzij dit anders wordt vermeld op de offerte of factuur. Werkuren en ver- plaatsingskosten zijn hiervan zijn steeds uitgesloten, tenzij de koper de gebreken meldt binnen 6 maand na installatie of levering.

2. De werken
2.1. werkruimte: De koper zorgt er steeds voor dat de plaats waar de werken worden uitgevoerd worden vei- lig zijn en er voldoende licht en werkruimte aanwezig is. Indien de installateur beslist dat het niet mogelijk is om veilig te werken of er te weinig werkruimte aanwezig is, mag hij hiervan foto’s nemen om latere betwis- ting teniet te doen. De vervoerskosten en de uren waarbij de installateur ter plaatsen moet wachten worden dan aangerekend aan 45 Euro per uur.
2.2. Faciliteiten: Tijdens de installatie periode dient het personeel gratis gebruik te kunnen maken van cen- trale voorzieningen: sanitair, cafetaria (indien aanwezig), netspanningen voor elektrisch gereedschap en pro- per water. Toilet mag eventueel in buitenopstelling.
2.3. Opslagplaats: Tijdens de werken moet er een droge, afsluitbare ruimte ter beschikking worden gesteld om materialen en gereedschap te kunnen bergen.

3. Betaling
3.1. Voorschot en het totaal bedrag: De verkoper heeft het recht om een voorschot te vragen van maximum 60% van het totaal bedrag. Dit moet betaald worden voor de aanvangsdatum van de werken.
Het overige bedrag moet betaald worden twee weken nadat de eind-factuur is opgemaakt of indien anders gemeld op de factuur..
De verkoper behoud zich het recht om tussentijdse facturen op te maken, deze bedragen moeten binnen twee weken worden betaald na de opmaak hiervan of indien anders gemeld op de factuur..
3.2. Klachten: Klachten wat betreft facturen moeten schriftelijk gebeuren en ten laatste drie werkdagen na ontvangst van deze factuur.
3.3. Niet betaling: Bij niet betaling op de vervaldag zal het onbetaald gebleven bedrag van de factuur rechts- wege en zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van 1,75% per begonnen maand. Bovendien zal in geval van niet stipte betaling op de vervaldag het factuurbedrag verhoogd worden met 8% en met een mini- mum van 50 euro per factuur
3.4. Offerte: Betonboringen, hoogtewerkers, stellingen en afvalcontainers zitten standaard niet in de offerte tenzij dit is vermeld.
3.5. Uurloon: In geval dat er wordt gewerkt met een uurloon zoals gemeld op de offerte wordt het uurloon verrekend vanaf de aankomsttijd van het personeel tot het handtekenen van de werkbon door de klant. De tijden zullen ook steeds op deze werkbon vernoemd worden.
3.6. Werktijden: Alle werken geschieden binnen de normale kantooruren (6u - 18u). Indien er ’s nachts wordt gewerkt wordt er een extra kost van 100% op het uurloon bijgeteld (22u - 6u), wanneer de werken gebeuren tussen 18u en 22 u wordt er een meerkost aangerekend van 50% op het uurloon.
3.7 Bekabeling: de bekabeling op de offerte is steeds een geschatte hoeveelheid, wordt aangerekend vol- gens het werkelijk gebruikt aantal meter kabel.

4. Annulering
4.1. Binnen twee werkdagen. Annulering van de bestelling is slechts gratis mogelijk indien zij schriftelijk door de koper wordt aangevraagd, uiterlijk binnen de twee werkdagen na de bestelling.
4.2. Na twee werkdagen. Indien de annulering schriftelijk gebeurt na twee werkdagen na de bestelling is er de verkoper een vergoeding beschuldigd van 25% van de totale factuur met een minimum van 100 Euro.

5. Al deze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.